Wizyta studyjna w Szwajcarii realizowana w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

Temat wizyty: „SZWAJCARSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA DUALNEGO”

W dniach 05-08 września 2017 roku nauczycielki przedmiotów zawodowych, panie Małgorzata Dyjach i Bożena Filipczak, uczestniczyły w wizycie studyjnej w Szwajcarii w ramach w/w projektu. Panie znalazły się w grupie 30 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

W trakcie wizyty uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat kształcenia zawodowego w Szwajcarii, biorąc udział w spotkaniach ze specjalistami, zajmującymi się kształceniem dualnym i doradztwem zawodowym

  • Swiss State Secretariat tor Education, Research and Innovation (SERI)
  • Swiss Federal Institiute for Vocational Education and Trainining (SFIVET)
  • Swissmem

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” w roku szkolnym 2016/2017

Zadania zrealizowane przez uczniów:

  1. W czasie ubiegłorocznych wakacji pierwsza ośmioosobowa grupa uczniów odbyła płatne staże u przedsiębiorców w Restauracji Gościniec Bałtowski Zapiecek oraz w Hotelu RED. Również ośmiu następnych uczniów biorących udział w projekcie odbyło płatne staże w czasie ostatnich wakacji u tych samych pracodawców.
  2. Kursu języka angielskiego w zakresie tematyki zawodowej 24 godziny (prowadzący Marzena Grudzień)
  3. Warsztaty kompetencji matematycznych 20 godzin (prowadzący Anna Puton, Bożena Filipczak)
  4. Warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu „Profilaktyka zdrowotna i prozdrowotna” 16 godzin (prowadzący Dorota Szczałuba)
  5. Kursu doradztwa zawodowego dla uczniów w Wólce Milanowskiej 12 godzin oraz zajęcia e-learningowe 4 godziny
  6. Warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców polegające na zorganizowaniu zajęć z przedsiębiorcami – praktykami i fachowcami w danej dziedzinie 10 godzin

 Rozpoczęła się rekrutacja na specjalistyczne kursy zawodowe, które będą niezwykle atrakcyjną formą wsparcia dla uczniów biorących udział w projekcie.

Czytaj więcej...

KOLEJNY PROJEKT UNIJNY W NASZEJ SZKOLE

NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo


Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego oraz dostosowanie form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych.

Programem zostało objętych 28 szkół i placówek ponadgimnazjalnych w regionie, 560 uczniów i uczennic oraz 56 nauczycieli.

W naszej szkole projektem została objęta 20 osobowa grupa uczniów klas drugich kształcona  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Do projektu zakwalifikowało się 7 osób z klasy II B i 13 osób z klasy II C.

Czytaj więcej...