Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 28.01.2014

Zespół Szkół Nr 1

im. Mikołaja Kopernika

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski                                                                                                Ostrowiec Świętokrzyski, 28.01.2014 r.

Os. Słoneczne 33

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z  2013r. poz. 907, z późniejszymi zmianami) określonego w art.4 pkt.8

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Św.

zaprasza do złożenia oferty cenowej

na

 „Podróż lotniczą uczniów na staż do Portugalii

na potrzeby realizacji projektu  nr  2013-1-PL1-LEO01-38214 „Europa – nasz kraj, nasze miejsce pracy. Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1”  realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:Podróż  lotnicza na trasie Warszawa – Lizbona – Warszawa (bez przesiadki) dla 20 uczniów w wieku 17 – 18 lat i dwóch opiekunów. Ceny powinny zawierać opłaty lotniskowe i transakcyjne.

Liczba uczestników

Data wylotu z Polski

Data powrotu do Polski

20 uczniów

31 maja 2014

28 czerwca 2014

2 opiekunów

31 maja 2014

14 czerwca 2014

2 opiekunów

13 czerwca 2014

28 czerwca 2014

Oferty  powinny zawierać cenę netto i brutto.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta  najkorzystniejsza.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o jego decyzji.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Warunki płatności - płatność przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki wymagane od wykonawców:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

 

Oferty należy przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w terminie do 12.02.2014 do godziny 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty  faksem na nr: (41) 263-08-60 lub na adres mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. – scan podpisanej oferty.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Agnieszka Kutera, tel. 604 536 704.

Oferty będą rozpatrzone do dnia 17.02.2014r.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Krystyna Biel