Kodeks ucznia

Kodeks etyczny ucznia

Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Św.

 

Zgodnie z kodeksem etycznym uczeń powinien:

 

1.

Rzetelnie zdobywać wiedzę, poszerzać ją i zdobywać nowe umiejętności oraz

systematycznie uczęszczać do szkoły.

2.

Przestrzegać zasad kultury współżycia i kultury słowa w odniesieniu do nauczycieli, kolegów, innych pracowników szkoły.

3.

Być wrażliwym na krzywdę innych i służyć pomocą drugiemu człowiekowi; działać na rzecz dobroczynności i różnych form pomocy społecznej w swojej społeczności lokalnej.

4.

Dbać o schludny, estetyczny wygląd. Na uroczystości szkolne przychodzić w stroju galowym.

5.

Dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i kolegów, nie stosować przemocy słownej, fizycznej oraz psychicznej.

6.

Szanować mienie szkoły i dbać o nie jak o własne.

7.

Nie przywłaszczać własności innych.

8.

Zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę, np. kolegę, koleżankę, nauczyciela, chyba, że szkodziłoby to bezpieczeństwu bądź zdrowiu innych.

9.

Dbać o harmonijny rozwój fizyczny, moralny i duchowy.

10.

Stosować i przestrzegać zasad zdrowego stylu życia. Nie ulegać nałogom.

11.

Godnie reprezentować szkołę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

12.

Być tolerancyjnym, szanować odmienne przekonania, wiarę, poglądy innych a także godność i wolność drugiego człowieka.

13.

Być patriotą, znać hymn narodowy, symbole narodowe i je szanować.

14.

Znać historię szkoły, szanować jej symbole i tradycje, w tym ceremoniał szkolny.