Zasady naboru do klas pierwszych

LOGOWANIE: swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/


Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 do pobrania w pliku: Regulamin rekrutacji 2018 - 2019.pdf


Wymagane dokumenty:

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

  1.        kwestionariusz/do pobrania na www.swietokrzyskie.edu.com.pl,
  2.        kopię/oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
  3.        kopię/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
  4.        2 zdjęcia dostarczyć po przyjęciu do szkoły/,
  5.        kartę zdrowia, kartę szczepień dostarczyć po przyjęciu do szkoły,
  6.        zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dla technikum i branżowej szkoły I stopnia).

Terminarz: 

 • Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat ostrowiecki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
  1.        kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
  2.        kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z 3 wybranych szkół,
  3.        kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy.
 • Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru WNIOSEK rekrutacyjny i dostarcza go do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 20 czerwca 2018 r. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły (szkoły pierwszego wyboru) – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje.
 • WNIOSEK musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna).
 • Jeżeli dane z WNIOSKU są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, WNIOSEK zostaje przyjęty przez szkołę i zaakceptowany  (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany po logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji WNIOSKU nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony WNIOSEK.
 • Do chwili otrzymania informacji o akceptacji WNIOSKU nie wolno zmieniać w Systemie preferencji ponieważ WNIOSEK zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć WNIOSEK do szkoły pierwszego wyboru.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 14.05.2018 r. - do 20.06.2018 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19.07.2018 r. - do 20.07.2018 r.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 22.06.2018 r. - do 26.06.2018 r. (zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 22.06.2018 r.).

 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 09.07.2018 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 03.08.2018 r. 

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 10.07.2018 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 08.08.2018 r. 

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 13.07.2018 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 13.08.2018 r. 

 • Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 18.07.2018 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 21.08.2018 r. 

 • Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 18.07.2018 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 21.08.2018 r.

 • Procedura odwoławcza:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 18.07.2018 r. do 20.08.2018 r. 

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 21.08.2018 r. 

Zakończenie rekrutacji 21 sierpnia 2018 r.